Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële
Markten.

 

INHOUD
 

ARTIKEL 1 - Definities 1

ARTIKEL 2 - Identiteit van de  ondernemer 2

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 5 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

ARTIKEL 13 - Betaling 7

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

ARTIKEL 17 - Wijziging van de  algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 8

 

ARTIKEL
1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Dag: kalenderdag;
 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

ARTIKEL
2 - Identiteit van de ondernemer


Quality-Sports.nl 

Factuuradres:

Kloostergang 14 - 9675RD - Winshoten

Bezoekadres showroom: 

Industrieweg 27 - 9672AD - Winschoten

Telefoonnummer:

0597-430555 / 06-30452708

vanaf 8.30 uur tot 18.00 uur
 

E-mailadres: info@quality-sports.nl

KvK-nummer:


BTW-identificatienummer:


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
deARTIKEL
3 - Toepasselijkheid  

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 

op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 

Algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit 

redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 

worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en 

zij
op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van 

het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze 

algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 

worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 

manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 

redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 

worden
aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 

worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische 

weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
of 

dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 

overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 

algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het 

meest
gunstig is.   

ARTIKEL
4 - Het aanbod  

1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, 

wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 

producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 

beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 

gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 

aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod 

binden
de ondernemer niet. 

3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 

rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Dit
betreft in het bijzonder: 

- de
prijs inclusief belastingen; 

- de
eventuele kosten van aflevering; 

- de
wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 

daarvoor
nodig zijn; 

- het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

- de
wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

- de
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand 

doen van
de prijs; 

- de
hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 

gebruik
van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 

andere
grondslag dan het basistarief; 

- indien
de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze 

deze
voor de consument te raadplegen is; 

- de
wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door 

hem
niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze 

waarop
hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 

- de
eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 

gesloten; 

- de
gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 

waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

en 

- de
minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst 

die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.     

Aanbieding

Alle aanbiedingen weergeven

 

Maten
Klik hier voor een maattabel

 

Zoeken

Offerte op maat

123

Waarom Quality-Sports.nl?

 

* Betrouwbare partner

* Grote voorraad

* Snelle leveringen

* Kennis van zaken

* Goede klantenservice

* Juiste prijsstelling